Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky používání

 

              Soubory Miele CENTER OSTRAVA ke stažení

              Podmínky používání internetových stránek

              Web stránka Miele CENTER OSTRAVA

 

 

Soubory Miele CENTER OSTRAVA ke stažení

1. Tato dohoda řídí stahování a používání softwaru a informací společnosti Miele CENTER OSTRAVA. Stažením vyhlašuje uživatel svůj souhlas s těmito dohodami.

2. Soubory ke stažení jsou zpravidla k dispozici 24 hodin denně po sedm dnů v týdnu. Vzhledem k vlastnostem internetu a výpočetních systémů Miele CENTER OSTRAVA neposkytuje žádné záruky, že budou soubory k dispozici nepřetržitě.

3. Soubory ke stažení udržuje Miele CENTER OSTRAVA v aktuálním stavu běžným způsobem. Miele CENTER OSTRAVA si však vyhrazuje právo informace a software kdykoli změnit, zejména s cílem upravit je v souladu s technickým resp. hospodářským dalším vývojem nebo se změněnými podmínkami používání či rámcovými podmínkami, a to včetně cenově komerčního druhu, aniž by tyto změny podléhaly povinnosti předchozího upozornění nebo oznámení.          

Práva a povinnosti při užívání

1. Obsahy jsou chráněny zákonem, zejména autorským zákonem ve prospěch společnosti Miele CENTER OSTRAVA nebo jiných osob. Využívání, zejména rozmnožování, šíření, uvádění, předvádění, zasílání, zpřístupnění a další způsoby reprodukování a zpracování či přepracování jsou možné jen s výslovným předchozím písemným souhlasem společnosti Miele CENTER OSTRAVA nebo příslušného vlastníka předmětných práv.

2. Software Miele CENTER OSTRAVA nesmí být kopírován, prodáván dále, zapůjčován ani předáván jiným neoprávněným osobám. Software Miele CENTER OSTRAVA obsahuje obchodní tajemství. Z tohoto důvodu nesmí být předmětný software zpětně analyzován, dekompilován, rozkládán ani převeden do jiné použitelné podoby.

3. Jestliže autorský zákon stanoví, že používání je za určitých předpokladů výjimečně nezbytně možné bez předchozího souhlasu, nestojí omezení práva užívání uvedená v předchozích bodech takovému použití v cestě.

4. Miele CENTER OSTRAVA poskytuje uživateli jednoduché, kdykoli odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné právo k užívání stažených souborů na podporu rozvoje obchodování v rámci existujících obchodních dohod se společností Miele CENTER OSTRAVA. Případné poznámky k autorskému právu a srovnatelné poznámky musí být převzaty beze změny.

5. Miele CENTER OSTRAVA poukazuje na to, že přenos dat přes internet probíhá bez zajištění. Nelze vyloučit, že data se mohou dozvědět neoprávněné osoby nebo je mohou neoprávněné osoby zfalšovat.

Záruka

1. V souvislosti s takto poskytnutými obsahy a soubory ke stažení a v souvislosti s touto dohodou se neposkytují ani nepřebírají žádné záruky ani přísliby. Rovněž platí, že takto nemohou vzniknout ani žádné nároky ze záruky.

2. Jakékoli ručení společnosti Miele CENTER OSTRAVA za správnost, úplnost, kvalitu a spolehlivost informací a za výsledky, kterých lze dosáhnout využíváním předmětných informací, je vyloučeno. Společnost Miele CENTER OSTRAVA neručí za případné následné škody plynoucí z využívání stažených souborů, zejména pak za přerušení provozu, ušlý zisk, ztrátu informací a dat. Rozhodnutí o využívání softwaru v podobě stažených souborů poskytnutých společností Miele CENTER OSTRAVA by měl uživatel přijmout jedině na základě dohody se společností Miele CENTER OSTRAVA.

3. Bez ohledu na právní základ společnost Miele CENTER OSTRAVA neručí za škody vzniklé z používání stažených souborů, nemožnosti používat stažené soubory, případných hardwarových nebo softwarových chyb nebo chybných nastavení systému u uživatele. Používání stažených souborů se děje na vlastní nebezpečí. Společnost Miele CENTER OSTRAVA nepřebírá žádnou odpovědnost za software ani za informace, zejména ne za jejich použitelnost, správnost, úplnost a nepřítomnost virů.                      

4. Ručení společnosti Miele CENTER OSTRAVA je dále vyloučeno u škod způsobených viry, trojskými koňmi, hoaxovými viry nebo srovnatelnými programy, částmi programů nebo kódy, které mohou způsobit podobné ovlivnění, poškození nebo zastavení systémů nebo jejich částí. Uživatel sám odpovídá za zavedení opatření na ochranu před viry a dalšími destruktivními daty.

5. Dále je vyloučeno ručení společnosti Miele CENTER OSTRAVA za chybné přenášení dat zaslaných společnosti Miele CENTER OSTRAVA, za manipulaci jiných osob s těmito daty, zejména za neoprávněný přístup k sítím a systémům společnosti Miele CENTER OSTRAVA, pokud společnost Miele CENTER OSTRAVA, za takové přístupy neodpovídá.

6. Ručení zůstává v platnosti, pokud je ručení povinné ze zákona jako například v případech škod vzniklých na základě záměru, hrubé nedbalosti, záruk vlastností nebo z důvodu porušení podstatných smluvních povinností, při ohrožení života, při tělesné újmě nebo újmě na zdraví a také v případech ručení podle zákona o záruce za produkty. Náhrada škod z důvodu porušení podstatných smluvních povinností se však omezuje na předvídatelné škody typické pro tento druh smluv, pokud nedošlo ke škode záměrně nebo následkem hrubé nedbalosti. S tímto není spojeno obrácení důkazního břemena v neprospěch uživatele.

Prohlížení souborů PDF

K prohlížení PDF souborů je třeba program Adobe Acrobat Reader.

Prohlížení souborů CAD

Plánovací údaje umožňují jednoduché, rychlé a bezpečné plánování ve dvojrozměrném a částečně v trojrozměrném čelním pohledu a půdorysu. Data relevantní pro plánování, jako rozměry, body připojení a potřebné instalace v místě stavby, jsou uložena.

K prohlížení souborů CAD je zpravidla třeba speciální software. Data CAD od společnosti Miele CENTER OSTRAVA  se dávají k dispozici v různých formátech a jsou kompatibilní s běžnými programy CAD:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://cs.wikipedia.org/wiki/DWG

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Data výkresů strojů jsou případně označena způsoby ohřevu "EL" (elektricky), "D" (párou) nebo "G" (plynem). Doplňky "D", "S", "V" nebo "R" reprezentují nárys, bokorys, pohled zepředu nebo zezadu (v uvedeném pořadí).

Odpovědnost za správný výběr a následky z používání dat a zamýšlené nebo dosažené cíle nese příjemce. Záruka za škody nebo následné škody je vyloučena.

Ručení zůstává v platnosti, pokud je ručení povinné ze zákona jako například v případech škod vzniklých na základě záměru, hrubé nedbalosti, záruk vlastností nebo z důvodu porušení podstatných smluvních povinností, při ohrožení života, při tělesné újmě nebo újmě na zdraví a také v případech ručení podle zákona o záruce za produkty. Náhrada škod z důvodu porušení podstatných smluvních povinností se však omezuje na předvídatelné škody typické pro tento druh smluv, pokud nedošlo ke škode záměrně nebo následkem hrubé nedbalosti. S tímto není spojeno obrácení důkazního břemena v neprospěch uživatele.

V případě zpětných dotazů vám rádi poskytneme další informace.